Skip to main content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • De therapeute is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • De therapeute houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard, of 20 jaar na de 18de verjaardag.
 • De therapeute betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen.
 • De therapeute mag zonder toestemming van de cliënt geen behandeling verrichten.
 • De therapeute verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeute te verstrekken.
 • De therapeuteverplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • De therapeute kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet. De therapeute zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de cliënt een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 • U heeft de Privacy verklaring van Massagepraktijk HEELZAAM gelezen. Deze staat vermeld op de website.
 • De cliënt gaat akkoord met de tarieven als weergegeven op de website.
 • Betalingswijze van de behandelingen is contant per consult.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
 • Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot: het secretariaat van de Vereniging ter Bevordering van Complementaire Geneeswijze (VBAG) e-mail: secretariaat@vbag.nl en voor een onafhankelijke klachtenfunctionaris tot: Quasir e-mail: bemiddeling@quasir.nl of telefonisch: 06 4844 5538. Zie voor meer informatie over de klachtenprocedure hier.
 • Massage therapie is niet geschikt om medische diagnoses te stellen of ziektes te behandelen. Het is bij uitstek geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren en niet in plaats daarvan. Daarom wordt het op prijs gesteld als de huisarts en/of specialist op de hoogte is van uw klachten.
 • Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van massage therapie niet weggenomen worden. De behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van de gezondheid en het welbevinden van de cliënt, ook tijdens en na een reguliere behandeling.
 • De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid.